RAPPORTER

sintf.jpg

TORVENS FÖRMÅGA ATT HÅLLA PÅ VATTEN 

Rapport från Fältstudie urbanisering – Gröna tak i urbana områden 

SINTEF Byggforsk Geoteknikk i Trondheim har på uppdrag av Nittedal Torvindustri AS genomfört en omfattande fältstudie av taktorvens förmåga att hålla på vatten och därigenom fördröja avrinningen av regnvatten från tak.  Resultaten jämfördes med motsvarande försök på sedumtak.

Fältförsöken visar att Nittedals Taktorv® har en överlägsen kapacitet jämfört med sedumtak, och ger en kraftig fördröjningseffekt på vattenavrinningen. 

Läs rapporten här.


TORVENS VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA

Rapport från Laboratorieförsök

På uppdrag av Nittedal Torvindustri AS har Norges Byggforskningsinstitut – Byggforsk – mätt värmeledningsförmågan för torven i två produktprov av Nittedals Taktorv®. 

Läs rapporten här.


TORVENS FÖRMÅGA ATT DÄMPA LJUD

Rapport från Laboratorieförsök

Norges Byggforskningsinstitut – Byggforsk – har på uppdrag av Nittedals Torvindustri AS genomfört mätningar av ljudreduktionen för takkonstruktioner med torvtak och jämfört med resultaten för tak utan torv.

Läs rapporten här.